Drukuj
poniedziałek, 12, marzec 2018


Informujemy, iż zgodnie z regulaminem projektu §2 ust. p osoby zakwalifikowane projektu otrzymają zwrot kosztów dojazdów na warsztaty/szkolenia.

 


 

Zwrot kosztów dojazdów dla uczestników warsztatów/szkoleń możliwy jest po spełnieniu następujących warunków:
a) W przypadku, gdy warsztaty/szkolenia odbywają się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania uczestnika projektu, może on ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania.
b) Koszt przejazdu uczestników projektu, o którym mowa w pkt. a) dotyczy najtańszego biletu komunikacji publicznej na danej trasie w miesiącu, w którym odbywa się szkolenie.
c) W sytuacji, gdy nie jest możliwe skorzystanie ze środków transportu publicznego, rozliczenie kosztów przejazdu może nastąpić poprzez rozliczenie kosztów transportu własnym lub użyczonym samochodem. Refundacja wydatków związanych z przejazdem samochodem prywatnym lub użyczonym następuje do wysokości ceny biletu najtańszego transportu publicznego na danej trasie
d) Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy.
e) Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest po złożeniu przez uczestnika projektu WNIOSKU O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU (DO POBRANIA TUTAJ - KLIKNIJ) wraz z odpowiednimi oświadczeniami.
f) Wnioski wraz z oświadczeniami dotyczącymi zwrotu kosztów przejazdu przekazywane są osobiście lub przesłane pocztą tradycyjną do biura projektu Fundacja SOS Życie ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec.
g) Zwrot kosztów przejazdu uczestnika projektu dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika projektu we wniosku o zwrot kosztów przejazdu.
h) Zwrot kosztów przejazdu przysługuje po udokumentowaniu tych kosztów. Przez „udokumentowane koszty” rozumie się̨ koszty faktycznie poniesione na dojazd, potwierdzone:
imiennym biletem miesięcznym, zawierającym cenę̨, trasę̨ przejazdu i okres obowiązywania; 

jednorazowymi biletami komunikacji zbiorowej (tj. biletami autobusowymi, biletami kolejowymi II klasy oraz biletami przewoźników prywatnych), zawierającymi cenę̨, trasę̨ przejazdu i datę̨ wykorzystania; 

imienną fakturą VAT, zawierającą cenę̨, trasę̨ przejazdu i okres obowiązywania. 

i) W przypadku, gdy uczestnik dojeżdża samodzielnie własnym lub użyczonym pojazdem dowodem jest: oświadczenie uczestnika projektu, które potwierdza konieczność dojeżdżania własnym lub użyczonym pojazdem oraz przedstawienie do wglądu prawa jazdy uczestnika, dowodu rejestracyjnego własnego lub użyczonego pojazdu, umowy użyczenia samochodu. W przypadku, gdy pojazd jest współwłasnością osób trzecich należy dołączyć oświadczenia obu współwłaścicieli o użyczeniu pojazdu
i) Przy dokonywaniu refundacji Biuro Projektu sprawdza wniosek z listą obecności potwierdzającą uczestnictwo danej osoby w poszczególnych dniach trwania warsztatu/szkolenia.
j) Wysokość zwrotu kosztów dojazdu następuje do wysokości potwierdzonej załączonymi do wniosku biletami bądź w przypadku dojazdu własnym lub użyczonym samochodem do wysokości biletu najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie.
k) W przypadku braku któregokolwiek z załączników do wniosku o zwrot kosztów przejazdu, uczestnik będzie poinformowany telefonicznie/mailowo o możliwości uzupełnienia brakujących załączników w terminie 3 dni roboczych od wykonania rozmowy telefonicznej/odebrania maila. W przypadku nieuzupełnienia brakujących załączników we wskazanym terminie wniosek o zwrot kosztów przejazdu zostanie rozpatrzony negatywnie.
l) Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dostarczonego wniosku pracownik Biura Projektu zatwierdza wypłatę środków.
m) Beneficjent dokonuje refundacji kosztów przejazdu w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o zwrot kosztów

Uczestnik Projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu dopiero po ukończonej usłudze szkoleniowej oraz złożeniu kompletu wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej.